شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:31

این روزها، منفورترین بوی اصفهان را می شود استشمام کرد

بوی لجن هایی که 100 روز در آب های زاینده رود غوطه ور بودند

ولی حالا اینقدر باید گرمای سوزان آفتاب را تحمل کنند

تا خشک شوند

بوی لجن های مانده زیر آفتاب، تکرار خاطره دردناکی برای اصفهانی هاست که هر سال تکرار می شود

و ما می مانیم و انتظار برای دوباره زنده شدن زنده رود

e7e7e7